1.Personas datu apstrādes Pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir z/s Kalauzas reģ.Nr.59501016911, juridiskā adrese Cēsu nov., Vaives pag., Kalauzas, tālrunis 25544811 (turpmāk tekstā Kalauzas), mājaslapa: www.nektaraugi.lv
2. Personas datu Apstrādātājs:
2.1. Apstrādātājs z/s Kalauzas reģ.Nr.59501016911, juridiskā adrese Cēsu nov., Vaives pag., Kalauzas izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.
3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.
4. Privātuma politika:
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Kalauzas vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
4.2. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus kā arī, lai uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Kalauzas apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
5. Personas dati:
5.1.Kalauzas ir tiesīgas apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
5.2. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese;
5.3. dati, kurus Klients pats paziņo Kalauzām;
5.4. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Kalauzu mājaslapu (www.nektaraugi.lv) (turpmāk tekstā – “Kalauzu mājaslapas”) apmeklēšanu;
5.5.datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms
5.6. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

5.7. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Kalauzu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Kalauzu mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
5.8. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
5.9. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
5.10. Kalauzu uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

6.Datu apstrādes pamats:
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Kalauzu darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Kalauzām apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā), vai rakstiski. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Kalauzām.
6.2. Lai Kalauzas varētu piegādāt produktus Klientam, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms preču piegādes.
6.3. Kalauzu leģitīmas intereses – ievērojot Kalauzu intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu produktu sniegšana Klientam, Kalauzām ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams. Par Kalauzu leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Kalauzu produktu piedāvājumi.
7. Personas datu iegūšanas nolūks:
7.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot saistību izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar pārdotajiem produktiem
7.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.4. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.5. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Kalauzu klientu statistisko datu apstrāde.
7.6. Kalauzu tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.
8. Tiesības ierobežot savu datu apstrādi:
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, Kalauzas var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Kalauzas
8.2. Kalauzas veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem.Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Kalauzas
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu

9. Personas datu iegūšana:
9.1.Kalauzas iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
9.2. iegādājas Kalauzu produktus
9.3 pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Kalauzām;
9.4. sazinoties ar Kalauzām saistībā sūdzību vai informācijas pieprasīšanas gadījumā,
9.5 piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
9.6. apmeklē vai pārlūko Kalauzu mājaslapu

10. Datu apstrādes laiks:
10.1. Kalauzas apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
10.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
10.3. cik tas ir nepieciešams Kalauzu leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
10.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

11. Klienta personas datu koplietošana:
11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Kalauzas var kopīgot Klienta personas datus ar mājaslapas www.nektaraugi.lv izstrādātājiem, uzturētājiem
11.2. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā, nosūtīšanā
11.3. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
Klienta personas datu aizsardzība:
11.1. Kalauzas nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas, izmantojot ugunsmūrus.
11.2. Kalauzu sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
11.3. Kalauzas neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Kalauzām, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
11.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Kalauzas paziņos par to Klientam.
Kādas tiesības ir Klientam?
11.2. Labot visus Kalauzu rīcībā esošos personas datus par sevi.
11.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Kalauzām ir saņēmušas informāciju par šo Klientu.
11.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”)..
11.6. Vērsties Kalauzās vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi

Close Menu